|Бібліографія|Мирослав Степанович Трофимук

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

ОКРЕМІ ВИДАННЯ

 1. Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р. /Пер. з латин. та приміт. М.С.Трофимука; Передм. та загальна наукова редакція О.Пріцака; Післяслово О.П.Трофимук та М.С.Трофимука. – К.: Веселка, 1994. – 77с.

Рец.: La Constitution de Bendery: Document precurser de la democratie europeenne // Качка (Париж), № 9, 04. 2002.

Рец.: Іван Ільєнко. Згідно зі старовинним законом вольності // Літ. Україна.–1994. – №36.

 1. Конституція Української гетьманської держави. 1710 р. (староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами). Видання подарункове.–Київ–Львів, 1997.–160 с.

Рец.: За конституцією Пилипа Орлика Україна жила чотири роки // Експрес (Львів), №25 (28 червня-6 липня 1997 р.) /Інтерв’ю із М.Трофимуком.

Рец.: Зенон Когут. Державотворчі державошукання // Критика, червень 2000 (Рік IV), Число 6 (32) (Переклад. із торонтського піврічника «Journal of Ukrainian studies»).

Рец.: Зянон Когут. Дзяржаватворчыя дзяржавашуканьні // Журнал “ARCHE” №5, 2001 (Те ж; переклад білоруською мовою).

 1. Андреас Ляун. Про притання статевого стримання перед шлюбом. /Пер. з нім. – Серія «Особа, гідність, спільнота», № 3.– Львів: Вид–во ЛБА, 2000.–36 с.
 2. Андреас Ляун. Humanae vitae – орієнтація на християнський стиль життя. /Пер. з нім. – Серія «Особа, гідність, спільнота», № 2. – Львів: Вид–во ЛБА, 2000. – 38 с.
 3. Андреас Ляун. Любов, подружжя, статевість – прорив у XX ст. /Пер. з нім. – Серія «Особа, гідність, спільнота», № 1. – Львів: Вид–во ЛБА, 2000. – 25 с.
 4. Латинсько–український словник. – Львів: Вид–во ЛБА, 2001. – VIII + 694 с. (у співавторстві з Олександрою Трофимук).[1] http://press.ucu.edu.ua/book/latinsko-ukrayinskiy-slovnik/

Рец.: Ганна Кошель. Не бійтесь заглядати у словник // Світ академії: Видання Львівської державної академії ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького. – Ч. 11 (85), 11.2001.

Рец.: Іван Лучук. Ultima ratio подружжя неолатиністів // Молода Галичина. – № 99 (8089). – 19.11.2002.

 1. Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – 736 с.

Рец.: Сергій Коваленко. Повернення з небуття // Книжник-ревю, 2007, № 5, С.24.

 1. Поетика епохи Мазепи: монографія. – Львів : СПОЛОМ, 2009. – 224 с.

Рец.:Назар Федорак. Поетика доби, яка могла стати золотою // Слово і Час, 2011, № 2 (602), С. 105 – 109.

 1. „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення і 20-річчя незалежності України) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – 440 с.: факсиміле.

Рец.: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_2_2012/16.pdf

Рец. Ігор Мельник Унікальна пам’ятка української політико-правової думки [Рецензія на монографію “Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Відп. ред. В. А. Смолій; упорядники М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. НАН України. Львів: Світ, 2011. – 440 с.] // Соціогуманітарні проблеми людини/ 2013, – № 7, С. 141 — 144.

 1. Латинсько-український словник / Трофимук М.С., Трофимук О.П., Трофимук М.М.. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 700 с.
 2. Роль античной литературы в формировании теории литературы в Украине XVII–XVIII вв. (на материале курсов словесности Киево-Могилянской Академии) // Филологическое наследие М. В. Ломоносова: коллективная монография / отв. ред. П. Е. Бухаркин, С. С. Волков, Е. М. Матвеев. — СПб. : Нестор-История, 2013. – С. 166–193.
 3. Латиномовна література // Історія української літератури у 12 т. — Т. I. Давня література (X — перша половина XVI ст.). – К., НВП «Видавництво Наукова думка НАН України, 2013. – С. 709-728.

13.    Латиномовна література [друга половина XVI — перша половина XVII ст.; друга половина XVII — перша половина XVIII ст.] // Історія української літератури у 12 т. — Т. 2. Давня література (друга половина XVI — XVIII ст.). – К., НВП «Видавництво Наукова думка НАН України, 2014. – С. 281-295, 576-600.

Автореферат

 1. Античная литература в курсах словесности Киево–Могилянской академии (XVII–XVIII вв.) Автореф. дис. на соиск. науч. степ. канд. филол. наук./ АН УССР, Ин–т литературы им. Т.Г.Шевченко. Киев, 1990. — 17 с.

Докторська монографія

 1. Латиномовна література України (XV—XIX ст.): жанри, мотиви, ідеї. — Львів, 2014. — 380 с.

Рец.: Білоус Петро. Латиномовний світ української літератури [Трофимук М.С. Латиномовна література України XV-XIX ст.: жанри, мотиви ідеї] / Петро Білоус // Слово і Час. – 2015 – № . 8. – С. 125-126.

Рец.: Федорак Н. Новий погляд на латиномовне письменство з України [Рец. на кн.: Трофимук М. Латиномовна література України XV – XIX ст.: жанри, мотиви, ідеї / Мирослав Трофимук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 380 с.] / Назар Федорак // Парадигма : збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014. – Вип. 8. – С. 499-504.

Наукові статті

 1. Антична теорія словесності в поетиках Києво–Могилянської академії XVII–XVIII ст. // Рад. Літературознавство, 1989. – №4. – С.61 – 70.
 2. Вплив творчості Марціала на зародження і розвиток теорії української літератури (На матеріалі курсів словесності Києво–Могилянської академії XVII – XVIII ст.) // ЗНТШ. – Т.CCXXI. – Львів, 1990. – С.21 – 32.
 3. Наше велике маленьке свято… // НТШ і українське національне відродження. Зб. наукових праць і матеріалів першої наукової сесії НТШ. – Львів, 1992. – С.214 – 219. (передрук з журналу Дзвін).
 4. Барокові тенденції курсів словесності Києво–Могилянської академії // Українське барокко: Матеріали I конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К., 1993. – С. 86 – 94.
 5. Проблеми і перспективи неолатиністики в Україні // Другий міжнародний конгрес україністів: доповіді і повідомлення. – Т.: Літературознавство. – Львів, 1993. – С. 27 – 30.
 6. Перша українська конституція (Післяслово) // Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р. /Пер. з латин. та приміт. М.С.Трофимука; Передм. та загальна наукова редакція О.Пріцака; Післяслово О.П.Трофимук та М.С.Трофимука. – К.: Веселка, 1994. – С. 50 – 67.
 7. Примітки до Правового укладу та конститьуцій відносно прав і вольностей Війська Запорозького// Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р. /Пер. з латин. та приміт. М.С.Трофимука; Передм. та загальна наукова редакція О.Пріцака; Післяслово О.П.Трофимук та М.С.Трофимука. – К.: Веселка, 1994. – С. 69 – 76.
 8. Інститут неолатиністики – утопія чи реальність? // Сучасність. – 1994. – №5. – С.155 – 157.
 9. «Історія української літератури» Михайла Грушевського: проблеми методології і концептуальності // Михайло Грушевський: Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125–й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів, 1994. – С. 241–245.
 10. Алоїз Блюмауер та Іван Котляревський. До постановки проблеми // Українська література в Австрії, австрійська в Україні (Матеріали міжнародного симпозіуму). – К.,1994. – С. 16 – 20.
 11. Два початки нової української літератури? («Енеїда» Івана Котляревського та «Руська трійця») // Шашкевичіана (Нова серія). – Випуск 1–2. – Львів–Броди–Вінніпеґ, 1996, – С. 149 – 153.
 12. Функції латиномовної літератури в контексті літературного процесу України XII – XVIII ст. // Літературознавство: Матеріали III конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 р.). – К.: АТ «Обереги», 1996. – С. 293 – 301.
 13. Коли виникла українська література? // Діалог культур. Матеріали Перших читань пам’яті Дмитра Чижевського. Кіровоград–Київ, 17–19 жовтня 1994 – р. – К., 1996. – С. 67 – 72.
 14. Від редактора // Конституція Української гетьманської держави. 1710 р. (староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами). Видання подарункове.–Київ–Львів, 1997. – С. 4 – 5.
 15. From the editor // Конституція Української гетьманської держави. 1710 р. (староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами). Видання подарункове.–Київ–Львів, 1997. – С 6 – 7.
 16. Примітки до перекладу тексту Конституції 1710 р. сучасною українською мовою // Конституція Української гетьманської держави. 1710 р. (староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами). Видання подарункове.–Київ–Львів, 1997. – С. 118–128.
 17. Українська ментальність і Ренесанс (До проблеми рецепції теорії поезії XVI–XVIII століть) // Проблеми літературознавства і художнього перекладу (Збірник наукових праць і матеріалів) Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ, № 4. – Львів , 1997. – С. 7 – 13.
 18. Ідеологія Конституції 1710 р. // Пилип Орлик – перший гетьман в екзилі: Матеріали науково–практичної конференції. 23 жовтня 1997 р. – До 325–річчя від дня народження. – К.,1997. – С.34 – 38.
 19. Синтаксичні конструкції як засіб суґестії барокового письменства кінця XVII – поч. XVIII ст. // Историко–филологический вестник Украинского института. – Том. 1. – Москва, 1997. – С. 106 – 107.
 20. Деякі правописні питання з досвіду укладання Латинсько–українського словника // Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів, 13 – 15 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 305 – 312.
 21. Ще раз про неповноту української культури або ж перспективи неолатиністики в Україні. // Медієвістика. Вип. 1. – Одеса, 1998. – С.123 – 130.
 22. Динаміка розвитку напрямів літературного процесу XVI – поч. XVIII ст. // Літературознавство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26–29 серпня 1999 р.). Книга I. – К.: 2000. – С.50 – 57.
 23. Творчість Верґілія – джерело літературно–теоретичних знань в Україні // ЗНТШ. –Т.CCXXXIX. – Львів, 2000. – С.7 – 43.
 24. Передмова // Латинсько-український словник / Трофимук М.С., Трофимук О.П. – Львів : Вид-во ЛБА, 2001. – C. III-VIII.
 25. Національна свідомість через призму життя і творчості Андрія Чайковського // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження: у 3 т. /Упоряд. Б.З.Якимович та ін. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 332–342.
 26. Степан Трофимук – дослідник української преси початку XX ст. // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. восьмої Всеукр. Наук.–теорет. Конф., Львів, 24 –26 жовт. 2003 р. /НАН України. ЛНБ ім. В.Стефаника. НДЦ періодики; За ред. М.М.Романюка. – Львів, 2003. – С. 938 – 941.
 27. Творча спадщина Горація – ґрунт для розвитку літературно–теоретичних знань в Україні // ЗНТШ. – Т.CCXLVI. – Львів, 2003. – С.37 – 56.
 28. Українська польськомовна поема “Епіцедіон… Михайлові Вишневецькому” (Джерелознавча студія) // До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70–річчя. – У 2–х томах. – Т. II. – Київ–Львів, 2004. – С. 289 – 299.
 29. Українська польськомовна поема з кінця XVI ст. // Українсько–польські контексти доби Бароко. Київські полоністичні студії, Т. IV, К., 2004, С. 223 – 235.
 30. Новолатинська філологія в Україні–Гетьманщині // Pagine de ucrainistica europea (a cura di Giovanna Brogi Bercoff e Giovanna Siedina), (Universita degli studi di Milano AISU, “Ivan Mazepa and his follovers. State ideology, history, Religion, literature, culture”. Gargnano del Garda (Italy) – May 7 – 11, 2002 // Mazepa e il suo tempo: Storia, cultura, societa, a cura di Giovanna Siedina, Alessandria, 2005, P. 577 – 589.
 31. Перепливти ріку, щоб умерти і народитися знов… // Сапфо. Соло триває… нові голоси: лекція 2003 на пошану Соломії Павличко. – Львів, 2005. – С. 79 – 82.
 32. Спомини про Віталія Маслюка // Віталій Маслюк – подвижник у царині слова. Спогади, бібліографія наукових праць та художніх перекладів. – Дрогобич, 2005. – С. 29 – 44.
 33. Три ноти про латиномовне слово // Актуальні прооблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. Вип. XV: Пам’яті колеги і друга Бабича Сергія Валентиновича. – Рівне, 2005. – С. 61 – 70.
 34. Геній чи загублена українська людина. // Григорій Сковорода: загадковість присутности (Матеріали конференції, присвяченої 280–річчю від народження григорія Сковороди) НТШ у Львові. Філологічна секція. – Праці сесій, конференцій, симпозіумів, „круглих столів” НТШ. – Том 14. – Львів, 2005, С. 38 – 42.
 35. Латиномовна література в оцінці Івана Франка (На матеріалі зауваг про твір „Roxolania” Себастіяна Фабіяна Кленовича) // ЗНТШ, Т.CCL (Праці філологічної секції). – Львів, 2005. – С. 548 – 559.
 36. Примітки до перекладу тексту Конституції 1710 р. сучасною українською мовою // Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – С. 64 – 72.
 37. Примітки до перекладу поеми Пилипа Орлика „Алцід російський…” // Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – С. 449 – 510.
 38. Примітки до перекладу поеми Пилипа Орлика „Гіппомен сарматський…” // Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – С. 559 – 612.
 39. 54. Іван Франко – інтерпретатор „Роксоланії” Себастіяна Фабіяна Кленовича // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія (Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Вип. 1(7): До 150–річчя від дня народження Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 195 – 209.
 40. Еволюція поняття «богохранимості» у XVII ст. // Антипролог: збірник наукових праць, присвячених 60–річчю члена–кореспондента НАН України Миколи Сулими. – К., 2007. – С. 284 – 297.
 41. Перша друкована поема про Україну: українська латиномовна література до і після Сковороди // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності (Наукові матеріали XIII Сковородинівських читань) У 2 книгах. – К., 2007 – С. 266 – 282.
 42. Дмитро Туптало: „Епістолії многомовнії” // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 266 – 289; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 43. „Роксоланія” Себастіяна Фабіяна Кленовича в оцінці Івана Франка // Франкознавчі студії: Четвертий випуск. – Дрогобич, 2007. – С. 385 – 395.
 44. Roxolania Sebastiani Fabiani Acerni у контексті українського літературного процесу // Ukraina. Teksty i konteksty: Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiata rocznice urodzin. Pod redakcja Bazylego Nazaruka, Walentyny Sobol, Wolodymyra Alexandrowycza. – Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2007. – C. 77 – 90.
 45. Кореляція ренесансної доктрини українським християнським світоглядом (на матеріалі курсів поетики Києво–Могилянської академії) // Sacrum і Біблія в українській літературі /За ред. Ігоря Набитовича. – Люблін, 2008. – С. 115 – 121.
 46. 61. Неолатиністична проблематика у працях Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля:Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 400 – 409.
 47. Розмисел над спадщиною Сковороди. Причинок до Сковородинознавства // Gente ukrainus, natione ukrainus (Літературні шляхи старожитньої України): зб. наук. праць: [на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя]. – К.: Євшан-зілля, 2010. – С. 507 – 516.
 48. Античність у контексті українського барокко // Біля джерел українського барокко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 3]. – Львів: Свічадо,2010. – С. 109 – 119.
 49. Фольклорна складова чужомовних літературних творів XVI ст. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 43. – Львів, 2010. – С. 240 – 254.
 1. Pacta conventa – Pacta et constitutiones… (1710) – Вивід прав України // Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440 rocznice Unii Lubelskiej: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Lublin, 25 – 26 czerwca 2009) / Під ред.: Siargej Kawalou, Marcin Kojder – Люблін: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii SkCurie-Skodowskiej, 2011. – С. 193 – 205 (У співавторстві з Олександрою Трофимук).
 2. Non atra mente sed atramento – бачення Пилипом Орликом майбутнього України. // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII початку XVIII століть. Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Дашкевич, О.Купчинський, І.Скочиляс, А.Фелонюк; Упоряд І.Скочиляс. – Львів: ІУАД; НТШ, 2011. – С. 92 – 100.
 3. „Паспорт для русина” з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (перше латиномовне друковане видання про Україну, 1584 р.) // Вісник Львів. ун-ту. – Серія книгозн. бібліот. інф. технол. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 315 – 322. [library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/…/315-322.pdf].
 4. Археографічний вступ // „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – С. 16 – 26 (У співавторстві з Г.Боряком, О.Вовк, Л.Демченко).
 5. Матеріали до бібліографії // „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – С. 404 – 424 (У співавторстві з Олею Алексич, Тетяною Добко, Валентиною Матях та Володимирем Омельчуком).
 6. Конституція 1710 року: проблема автентичності // Пилип Орлик: життя, політика, тексти: Матеріали Міжнародної наукової конференції „Ad fontes” до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р. Київ, НаУКМА, 14 – 16 жовтня 2010 р /Нац. унт. „Києво-Могилян. Акад.” ; ред.-упоряд. Н. Яковенко. – К. : Унів. вид-во „Пульсари”, 2011 – C. 266 – 275.
 7. Новолатиністичні зацікавлення Віталія Маслюка // Класична філологія у XXI ст.: здобутки і перспективи. Матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології Віталія Петровича Маслюка (Львів, 28 травня 2010 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 26 – 29.
 8. Передмова // Латинсько-український словник / Трофимук М.С., Трофимук О.П., Трофимук М.М. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – C. III-VI.
 9. Етичні принципи Статуту Львівського братства і їх вілуння у „Просфонемі” // ПРОΣФОNНМА : текст і контекст : зб. наук. праць [у надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 4]. – Львів, Свічадо, 2013. – С. 66 – 74.
 10. Еволюція світогляду Станіслава Оріховського // Переяславські Сковородинівські студії: Збірник наукових праць / [за заг. ред. М. П. Корпанюка]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 129 – 134.
 11. Проблеми вивчення жанрової системи латиномовної літератури України // Студії з україністики. – Вип. XIII. – К., 2013. – С. 442 – 452.
 12. Засоби художнього вираження у латиномовній спадщині Василя Довговича // Українське літературознавство: Зб. наук. праць. – Вип. 77. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – С. 315–322.
 13. Олекса Мишанич – промотор розвитку дисципліни неолатиністики в Україні // Studia Polsko-Ukraińske. – № 1. – До 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. – Warszawa, 2014. – С. 205–213 (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 14. Творчая спадчына Міколы Гусоўскага: украінскі погляд // Роднае слова. – № 4. – Мінск, 2014. – С. 8-12
 15. Зображальні засоби літератури бароко (на матеріалі латиномовної спадщини) // Слово і час (СіЧ) — 2014. — № 5 — С. 66—75. Передрук на сайті ”Медієвіст: латиномовна українська література”. Режим доступу до електронної версії документа
 16. Провідні мотиви та ідеї латиномовної літератури ХVI – XVIII ст. // Слово і Час (Січ). – 2014. – № 7 (643). – С. 18—25.
 17. Алексей Васильевич Мишанич и развитие нео-латинистики в Украине // Индоевропейское языкознание и классическая филология – XVIII: материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. Indo-european linguisnics and classical philology – XVIII Proceedings of the 18th Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky. – Материалы восемнадцатых чтений памяти И. М. Тронского “Индоевропейское языкознание и классическая филология – XVIII” / Отв. редактор Н. Н. Казанский. СПб. : Наука, 2014 – С. 920—925.
 18. Трофимук М. Засоби художнього вираження у творі «Cupido seu amor alatus» Іларіона рошевицького / Мирослав Трофимук // Парадигма : збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014. – Вип. 8. – C. 151-155.
 19. Трафімук Міраслаў.Ліставанне Піліпа Орліка на фоне тэорыі эпісталярнага жанру // Роднае слова. – № 12. – Мінск, 2014. – С. 24-26;
 20. Трафімук Міраслаў.Ліставанне Піліпа Орліка на фоне тэорыі эпісталярнага жанру // Роднае слова.№ 1. – Мінск, 2015. – С. 17-20 (Заканчэнне).
 21. Листування Пилипа Орлика: історія розвитку епістолярного жанру [Електронний ресурс] // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів : [б. в.], 2015. – Вип. 40. – С. 171–181.

Статті науково-публіцистичні й інформаціійні

 1. Давня Русь і Християнство // Жовтень. – 1988. – № 6 – С. 133 – 134.
 2. 87. Діалог продовжується (Другий радянсько–американський симпозіум «Давня українська література і становлення нової української літератури») // Жовтень (Дзвін). – 1989. – №1. – С. 114 – 117. (у співавторстві з Юрієм Пелешенком).
 3. Конференція україністів // Дзвін.–1990. – №2. – С.144 – 148.
 4. Перша в світі конституція // Просвіта (Львів). – 1990. — Вип. 10.
 5. І настав день другий // Просвіта (Львів). – 1990. — Вип.14.
 6. Учитель, поет, громадянин (Віталієві Маслюку – 70) // Дзвін. – 1990. – №5. – С.158 – 159.
 7. Наше велике маленьке свято… // Дзвін. – 1990. – №9. – С.139 – 141.
 8. Чи Європа проти України? // Просвіта (Львів). – 1991. – Вип. 14.
 9. 94. Крейдяне коло // Слово (Київ). – 1991. – Ч. 9.
 10. Поради стороннього, або чи класична класика у Львові // Дзвін. – 1991. – №12. – С. 139 – 143.
 11. Гетьман Орлик і перша українська конституція // Міліцейський кур’єр (Львів), № 43 (жовтень 1994).
 12. На прізвисько Мішель де Фур // Слово і час. – 2010. – № 8. – С. 39.
 13. Захистити авторське право: відкритий лист до Голови Верховної Ради України Володимира Литвина // Літературна Україна. – 2010. – № 36 (5368). – 7 жовтня. – С. 3.
 14. Перший, хто написав про творчість Антонича…  30.01.2014
 15. Georgius Drohobicz de Russia. Georgius de Leopoli
 16. Читав і слухав я пісні Івасюка
 17. І один у полі воїн
 18. Це вже було (I)  18.05.2014
 19. Це вже було (II)  21.05.2014
 20. Валерій Шевчук: З повагою до попередників  20.08.2014
 21. маятник фуко… на перехрестях імперій (Cogito ergo sum. Cogito ergo сум бере…)  15.09.2014.
 22. Простогнати чи Просто Гнати?   22.10.2014
 23. Пітаґорейська Акме Андрія Содомори  01.12.2014.
 24. Ceterum censeo: крадіжка Владі-МІРА  11.12.2014

110.   Книги буття українського народу 17.01.2015 р.

 1. Сорокаденний піст мовчання 25.01.2015 р.
 2. Олекса Мишанич знав, що він робить 01.04.2015 р.
 3. Нефілологічний розбір 07.04.2015 р.
 4. Лишега — це те, що лишиться 25.05.2015 р. (репост зі Збруча)
 5. Катинь: ЧиЯ печаль? 06.05.2015 р.
  1. Катынь: чья печаль? – 07.05.2015 – (репост на argumentua.com)
  2. Катынь: чья печаль?.. – 07.05.2015 – (репост на antikor.com.ua)
  3. Катынь: чья печаль?.. – 07.05.2015 – (репост на uaport.net)
  4. Катынь: чья печаль?.. – 08.05.2015 – (репост на kompromat1.info )
  5. Катынь: чья печаль?.. – 10.05.2015 – (репост на ord-02.com )
 6. Країна Бізонія 24.06.2015 р.
 7. Бізонія Erecta  15.07.2015 р.
 8. А де ж нам взять такого москаля? 10.08.2015 р.
 9. Володимир Свято-славич 21.08.2015 р.
 10. Многокути наших душ. Роздуми після 24-тої… 1.09.2015 р.
 11. Decimatio XXI  6.10.2015 р.
 12. ЖабоМишоДраківка 20.10.2015 р.

Археографічне опрацювання текстів

 1. Дмитро Туптало. Листи до Стефана Яворського // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 270 – 278; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 2. Дмитро Туптало. Лист до старшого отця Віленського // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 278 – 279; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 3. Дмитро Туптало. Листи до Ісаака Ванденбурґа (1 – 4) // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 280 – 283; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 4. Дмитро Туптало. Лист Мелетія Дзика // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 283 – 284; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 5. Лист Климента Тризни [до Дмитра Туптала] // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 285; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 6. Лист гетьмана Івана Мазепи [до Дмитра Туптала] // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 285 – 286; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 7. Лист Стефана Яворського [до Дмитра Туптала] // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 286 – 288; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 8. Лист Леонтія Благовіщенського і Василя Зеленія [до Дмитра Туптала] // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 288 – 289; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).

132[2]. Nobiles et liberi milites, viri strenui, Boristenis et Ponti Euxini dominatores et, quod maximum est, religionis christianae graecae et avitae acerrimi defensores, amici clarissimi: Лист Якова Русселя, посла шведського короля Ґустава II Адольфа, до Війська Запорозького (Риґа, 25 червня 1631 р.). – С. 167 – 169; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).

 1. Serenissime Sueciae rex, domine domine et amice mihi colendissime: лист генерального писаря писаря Війська Запорозького Івана Виговського до короля Швеції Карла X Ґустава про необхідність об’єднання військових зусиль поміж Україною та Швецією (Чигирин, 21.06.1657). – С.174 – 175; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 2. Nos Joannes Wyhowski generalissimus Exercituum Zapo/roviensium cum tota militia Zaporoviana notum testatumque facimus…: Універсал гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського до короля Швеції про відрядження послів з метою укладення мирного договору поміж Україною і Швецією (Корсунь, 5.10.1657). – С.176; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 3. Notum testatumque facimus universis et singulis quorum interest aut quolibet modo interesse potest…: Українсько-шведська угода про воєнно-політичний союз між гетьманом Іваном Виговським та королем Карлом X Ґуставом (Корсунь, 06.10.1657). – С.176 – 177; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 4. Serenissime et potentissime rех, domine domine et amice observandissime: лист Івана Виговського до короля Карла Ґустава про причини затримки шведського посла в Україні та про укладення союзу зі Швецією (Корсунь, 08.10.1657) – С. 178; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 5. Puncta pactorum ex parte illustrissimi et excellentissimi domini generalissimi Exercituum Zaporovianorum excellentissimo domino legato serenissimi ac potentissimi regis Sueciae proposita a commissariis Exercitus Zaporoviani…: статті українсько-шведської воєнно-політичної угоди, запропоновані українською стороною послові короля Швеції Ґуставу Лілієкроні у м. Корсуні (Корсунь, 08.10.1657). – С. 179; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 6. Celsissimis [celcissimis] illustrissimis et magnificis dominis palatinatus Russiae [Rusiae] fratribus et amicis maxime reverendis S.P.D.: Заява шляхти Руського воєводства про дружні почуття до Карла XII (1704, без місця). – С. 181; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 7. Contenta pactorum inter ducem et Exercitum Zaporoviensem conven/torum, in compendium brevi sty/lo collecta: Коротка версія Конституції 1710 року, писана рукою Пилипа Орлика (без місця і дати). – С. 187 – 189; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 8. Excellentissime domine, patrone colendissime: Лист гетьмана Пилипа Орлика до шведського короля Карла XII з наріканням на скрутне фінансове становище і проханням про допомогу (Бендери, 18.02.1713). – С. 191; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 9. Excellentissime domine, amice et patrone colendissime: Лист гетьмана Пилипа Орлика до шведського короля Карла XII з проханням про допомогу (Бендери, 18.02.1713). – С. 192; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 10. Monseigneur: лист гетьмана Пилипа Орлика до невідомого адресата щодо фінансових справ (Крістіанштадт, 28.05.1716). – С. 192; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 11. Illustrissime atque generosissime domine domine et amice honoratissime: останній відомий лист гетьмана Пилипа Орлика до шведського короля Фредріка I (Бухарест, 30.05.1741). – С. 201 – 207; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 12. Nobiles et liberi milites, viri strenui, Boristenis et Ponti Euxini dominatores et, quod maximum est, religionis christianae graecae et avitae acerrimi defensores, amici clarissimi; Serenissime Sueciae rex, domine domine et amice mihi colendissime; Nos Joannes Wyhowski generalissimus Exercituum Zapo/roviensium cum tota militia Zaporoviana notum testatumque facimus…; Notum testatumque facimus universis et singulis quorum interest aut quolibet modo interesse potest…; Serenissime et potentissime rех, domine domine et amice observandissime; Puncta pactorum ex parte illustrissimi et excellentissimi domini generalissimi Exercituum Zaporovianorum excellentissimo domino legato serenissimi ac potentissimi regis Sueciae proposita a commissariis Exercitus Zaporoviani…; Celsissimis [celcissimis] illustrissimis et magnificis dominis palatinatus Russiae [Rusiae] fratribus et amicis maxime reverendis S.P.D.; Contenta pactorum inter ducem et Exercitum Zaporoviensem conven/torum, in compendium brevi sty/lo collecta; Excellentissime domine, patrone colendissime; Excellentissime domine, amice et patrone colendissime; Monseigneur; Eine Specification der geliehenen Gelder, welche/ ich auf Treu und Glauben zu machen auß Noht/ bin gezwungen worden vom 20 September biß/ zum 18 December Anno 1719; A Madam Madame de Hopken present a logis; Illustrissime atque generosissime domine domine et amice honoratissime: (у співавторстві із Олександрою Трофимук) // Ukraine – Sweden: At the Crossroads of History (XVII – XVIII Centuries): Oct. 1. 2008 – Mar. 30 2009 Kyiv, Apr. 24 – Oct. 31, 2010 New York: cat. Intern. Exhib./ [comp. Yu Savchuk]; the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, the National Museum of History of Ukraine, the Ukrainian Museum, New York. – K.: Taki spravy, 2010. – С. 189 – 197, 203 – 207, 211 – 219; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 13. Prooemium ad pacta… // „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – С. 124 – 133; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 14. Contenta pactorum… brevi stylo collecta: археографічне опрацювання тексту// „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – С. 152 – 177; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 15. Договори і постановленя прав і вольностей Войскових…: археографічне опрацювання тексту // „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – С. 178 – 257; (у співавторстві з Людмилою Демченко).

Переклади

 1. Епіграми Івана з Туробіна, русина /пер. з латин. // Українська поезія XVI ст. – К., 1987 – С. 109 – 111.
 2. Єремія Колошварі. «Епіцедіон» Якобу Струссу…/ Пер. з латин. // Високий замок: творчість молодих. Львів, 1989. – С.123 – 124.
 3. Гебнер Р., Кірхнер П. Автор – психіка – читач (пер. з нім. мови) // Слово і час. – 1990. –№11. – С.34 – 42.
 4. Грабинський С. Нічліг // Поступ (Львів). 1992. Ч. 41.
 5. Руссо Дж. Ніч живих мерців / Пер. з рос. // Поступ (Львів). 1992. Ч. 44-49.
 6. Грабинський С. Помста вогневиків / Пер. з пол. // Поступ (Львів). 1992. Ч. 1-3.
 7. Грабинський Стефан. Погарисько/ Пер. з пол. // Поступ (Львів). 1992. Ч. 4.
 8. Грабинський С. Сіра кімната / пер. з пол. // Поступ (Львів). 1992. Ч. 5.
 9. «Pacta et constitutiones legum libertatumque Exercitus Zaporoviensis…» // Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р. /Пер. з латин. та приміт. М.С.Трофимука; Передм. та загальна наукова редакція О.Пріцака; Післяслово О.П.Трофимук та М.С.Трофимука. – К.: Веселка, 1994. – 77с.
 10. Станіслав Оріховський. Про турецьку загрозу Слово перше/ Пер. з латин. // Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія: У 2 частинах. – Ч. 1. – К.,1995. – С. 61 – 87.
 11. Лист папи Боніфація IX (15.05.1390) і привілей на село Крушельницю/ Пер. з латин. // Рожко М.Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К, 1996. – С. 28 – 30.
 12. «Pacta et constitutiones legum libertatumque Exercitus Zaporoviensis…»/ Пер. з латин. (нова редакція, виправлена і доповнена) // Конституція Української гетьманської держави. 1710 р. (староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами). Видання подарункове. – Київ–Львів, 1997. – 160 с.
 13. Грабинський Стефан. Нічліг/ Пер. з пол. // Стефан Грабинський. Духи старого Львова. – Львів, Літературна агенція «Піраміда», 2001. – С. 187 – 202 (Передрук з газети “Post–Поступ”, 1993).
 14. Грабинський Стефан. Погарисько/ Пер. з пол. // Стефан Грабинський. Духи старого Львова. – Львів, Літературна агенція «Піраміда», 2001. – С. 93 – 116 (Передрук з газети “Post–Поступ”, 1993).
 15. Грабинський Стефан. Помста вогневиків/ Пер. з пол. // Стефан Грабинський. Духи старого Львова. – Львів, Літературна агенція «Піраміда», 2001. – С. 71 – 90 (Передрук з газети “Post–Поступ”, 1993).
 16. Сіра кімната / пер. М.Трофимук // Грабинський С. Духи старого Львова / Стефан Грабинський. ― Львів: ЛА Піраміда, 2001. ― С. 71―91: іл.
 17. Переклад висловів з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.1.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2002.
 18. Переклад приміток з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.5.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2003.
 19. Ванченко-Писанецький К. Чорнокнижник: із розповідей бабусі / Костянтин Ванченко-Писаренко; пер. з пол. Мирослава Трофимука // Кур’єр Кривбасу (література, культурологія, політика, народознавство). – 2003. – №6, № 163. – С. 189―200.
 20. Переклад приміток з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.6.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2004.
 21. Пилип Орлик, Мета благочестивих прагнень… / Розшифрування зі стародруку, реставрація тексту, пер. зі старопольськ., післямова, словничок античних імен і назв // «Ї»: Незалежний культурологічний часопис, Ч. 33: Гендер, ерос, порно, травень, 2004, С. 120 – 135.
 22. Переклад приміток з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.2.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2005.
 23. Переклад приміток з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.3.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2005.
 24. Переклад приміток з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.7.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2005.
 25. Іван Туробінський Рутенець. Епіграми/ Пер. з латин. // Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV – XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI – XVIII ст.): в 4 – х книгах. – Кн. 1. Література епохи Ренесансу (друга половина XV – XVI ст.). Література раннього Бароко (80 – ті роки XVI ст. – 1632 р.). – К., 2006. – С. 144 – 145.
 26. Пилип Орлик. „Алцід російський…”/ Пер. з латин. // Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – С. 389 – 510.
 27. Пилип Орлик. „Гіппомен сарматський…”/ Пер. з латин. // Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – С. 511 – 612.
 28. Пилип Орлик. „Правовий уклад і конституції…”/ Пер. з латин. // Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – С. 25 – 72.
 29. Пилип Орлик. „Алцід російський…”/ Пер. з латин. // Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV – XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI – XVIII ст.): в 4 – х книгах. – Кн. 2. Література високого бароко (1632 – 1709). – К., 2006. – С. 664 – 723.
 30. Пилип Орлик. „Гіппомен сарматський…”/ Пер. з латин. // Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV – XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI – XVIII ст.): в 4 – х книгах. – Кн. 2. Література високого бароко (1632 – 1709). – К., 2006. – С. 723 – 798.
 31. Дмитро Туптало. Листи до Ісаака Ванденбурґа (1 – 4) / Пер. з латин. // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів, 2007. – С. 280 – 283; (у співавторстві з Олександрою Трофимук).
 32. Переклад висловів з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т. 4. – Кн. 1.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2007.
 33. Переклад висловів з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.8.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2007.
 34. Короткий огляд української історії / пер. з нім. М.Трофимук // Михайло Грушевський. Твори: у 50 т. – Т. 8: „Серія Історичні студії та розвідки (1906-1916)”. – Львів: Вид-во ,,Світ”, 2007. – С. 303 – 311.
 35. Переклад висловів з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.11.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2008.
 36. Переклад висловів з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.14.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2008.

184[3].  Nobiles et liberi milites, viri strenui, Boristenis et Ponti Euxini dominatores et, quod maximum est, religionis christianae graecae et avitae acerrimi defensores, amici clarissimi: Лист Якова Русселя, посла шведського короля Ґустава II Адольфа, до Війська Запорозького (Риґа, 25 червня 1631 р.). – С. 169 – 170; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).

 1. Serenissime Sueciae rex, domine domine et amice mihi colendissime: лист генерального писаря писаря Війська Запорозького Івана Виговського до короля Швеції Карла X Ґустава про необхідність об’єднання військових зусиль поміж Україною та Швецією (Чигирин, 21.06.1657). – С. 175; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 2. Nos Joannes Wyhowski generalissimus Exercituum Zapo/roviensium cum tota militia Zaporoviana notum testatumque facimus…: Універсал гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського до короля Швеції про відрядження послів з метою укладення мирного договору поміж Україною і Швецією (Корсунь, 5.10.1657). – С.176; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 3. Notum testatumque facimus universis et singulis quorum interest aut quolibet modo interesse potest…: Українсько-шведська угода про воєнно-політичний союз між гетьманом Іваном Виговським та королем Карлом X Ґуставом (Корсунь, 06.10.1657). – С.177 – 178; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 4. Serenissime et potentissime rех, domine domine et amice observandissime: лист Івана Виговського до короля Карла Ґустава про причини затримки шведського посла в Україні та про укладення союзу зі Швецією (Корсунь, 08.10.1657). – С. 179; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 5. Puncta pactorum ex parte illustrissimi et excellentissimi domini generalissimi Exercituum Zaporovianorum excellentissimo domino legato serenissimi ac potentissimi regis Sueciae proposita a commissariis Exercitus Zaporoviani…: статті українсько-шведської воєнно-політичної угоди, запропоновані українською стороною послові короля Швеції Ґуставу Лілієкроні у м. Корсуні (Корсунь, 08.10.1657). – С. 180; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 6. Celsissimis [celcissimis] illustrissimis et magnificis dominis palatinatus Russiae [Rusiae] fratribus et amicis maxime reverendis S.P.D.: Заява шляхти Руського воєводства про дружні почуття до Карла XII (1704, без місця). – С. 181; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 7. Contenta pactorum inter ducem et Exercitum Zaporoviensem conven/torum, in compendium brevi sty/lo collecta: Коротка версія Конституції 1710 року, писана рукою Пилипа Орлика (без місця і дати). – С. 189 – 191; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 8. Excellentissime domine, patrone colendissime: Лист гетьмана Пилипа Орлика до шведського короля Карла XII з наріканням на скрутне фінансове становище і проханням про допомогу (Бендери, 18.02.1713). – С. 191 – 192; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 9. Excellentissime domine, amice et patrone colendissime: Лист гетьмана Пилипа Орлика до шведського короля Карла XII з проханням про допомогу (Бендери, 18.02.1713). – С. 192; Пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 10. Monseigneur: лист гетьмана Пилипа Орлика до невідомого адресата щодо фінансових справ (Крістіанштадт, 28.05.1716). – С. 192 – 193; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 11. Illustrissime atque generosissime domine domine et amice honoratissime: останній відомий лист гетьмана Пилипа Орлика до шведського короля Фредріка I (Бухарест, 30.05.1741). – С. 207 – 214; пер. з латин.; (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 12. „Правовий уклад і конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького…” / Пер. з латин. // Часопис Litterar marknad – Литературная ярмарка, Stockholm, Maj 2010. – С. 51 – 70.
 13. Уклад прав і вольностей Війська Запорозького та угоди… / Пер. з латин. // „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – С. 260 – 272.
 14. Зміст угод поміж гетьманом і Військом Запорозьким… у стислому вигляді / Пер. з латин. // „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – С. 273 – 276 (у співавторстві із Олександрою Трофимук).
 15. Ярослав Пеленський. Історичне мислення і політичні ідеї В. Липинського До 30-ї річниці смерті українського історика і політика (14 червня 1961) (Пер. з нім. Мови) // В’ячеслав Липинський. Суспільно-політичні твори (1908-1917) / редактор Р. Пеленський, І. Гирич, О. Проценко. – Т. I. – К.: Український пистменник, 2015. – С. 576-604 (у співавторстві із Трофимуком М.М.)
 16. Переклад висловів з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.14.: Серія «Суспільно–політичні твори». – Львів: Світ, 2008.
 17. Переклад висловів з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.22.: Серія «Монографічні історичні праці». – Львів: Світ, 2015.
 18. Переклад висловів з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.46. – Кн. 1: Серія «Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви/Рецензії та огляди». – Львів: Світ, 2015.
 19. Переклад висловів з латинської, грецької, польської, німецької мов // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Т.46. – Кн. 2: Серія «Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви/Рецензії та огляди». – Львів: Світ, 2015.

Рецензії

 1. Несподіванки: приємні і не дуже… // Жовтень.–1988 –№6 – С. 116–117. – Рец. на: Себастян Фабіан Кльонович. Роксоланія: Поема. Пер. з латин. М.Білика. – К., 1987. – 94 с.
 2. Друге відродження // Жовтень, 1989. – №3. – С. 126 – 129. – Рец. на: Українська поезія XVI століття. – К.: Рад. Письменник, 1987. – 287 с.
 3. Дивнії перли // Дзвін. – 1990. – № 12. – C. 131 – 134. – Рец. на: Українська поезія XVII ст. (перша половина): Антологія /Упоряд., вступ. ст. і прим. В.В.Яременка, – К.: Рад. письменник, 1988. – 300 с.
 4. Книжка для усіх? // Дзвін. – 1991. – № 4. – Рец. на: Нудьга Г. На літературних шляхах: Дослідження, розвідки, знахідки. – К.: Дніпро, 1990. – 349 c.
 1. Рец. на: Ioannes Maximovicz. Dictionarium Latino–Slavonum. 1724 / Праці Греко–католицько Богословської академіЇ у Львові. А – Philosofia. Український католицький університет ім.св.Климента папи. – Рим, 1991. – Т. 85, ч. 1. – 995 с. // ЗНТШ, Т. CCXXIX (Праці філологічної секції). – Львів, 1995.
 2. Рец. на: Гусовський М. Пісня про зубра. Поема. На латинській та староукраїнській мовах / Переклад з латинської А. Содомори. Коментарі І. Сварника. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 126 с., іл. // ЗНТШ. – Т. CCLVII. – Львів, 2009. С. 753 – 761.
 3. [Рец. на: Гусовський М. Пісня про зубра. Поема. На латинській та староукраїнській мовах / Переклад з латинської А. Содомори. Коментарі І. Сварника. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 126 с., іл. // Дзвін. – 2010. – № 5-6. – С. 165 – 168.
 4. Українська пісня на вкраїнський лад [Рец. на: Гусовський М. Пісня про зубра. Поема. На латинській та староукраїнській мовах / Переклад з латинської А. Содомори. Коментарі І. Сварника. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 126 с., іл. // Слово і Час. – 2009. – № 10. – С. 115 – 121.
 5. Неопалима купина [Рец. на Рослини святого письма] // Літературна Україна. – 2010. – №37 (5369). – 14 жовтня. – С. 3.
 6. Дослідження поетичної творчості Богдана-Ігора Антонича Рец. На: Bazyli Nazaruk. Tworcosc poetycka Bohdana Ihora Antonycza. – Warszawa, 2007. – 322 s. // Слово і Час. – 2011. – № 8. – С. 110 – 112.

Офіційний понент на захистах

 1. Відгук на: Савчук Ольга Михайлівна. Творчість Павла Русина з Кросна і деякі питання рецепції латинської традиції в українському віршуванні XVI – XVIII ст. (дис. канд. філ.); другий офіційний опонент: ІЛ НАНУ, 24.11.1994.
 2. Відгук на: Помазан Ігор Олександрович. Українська історична поезія епохи Бароко: 7ґенеза, розвиток, жанрова своєрідність (дис. канд. філол.); другий офіційний опонент: ХДУ, 26.05.1998.
 3. Відгук на: Пехник Галина Григорівна. Українське низове бароко: поетика стилю і жанру (дис. канд. філол.); другий офіційний опонент: ЛНУ, 22.05.2001.
 1. Відгук на: Левченко Тетяна. «Ключ розуміння» Іоаникія Ґалятовського як явище риторичної культури бароко», (дис. канд. філол); другий офіційний опонент: ХДУ, 22.10.2003.
 2. Відгук на Шевченко–Сташинської Людмила Григорівна „Етикетна латиномовна поезія в українській літературі XVI – XVIII ст.” (дис. канд. філол), другий офіційний опонент. КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 24.06.2005.
 3. Дискутант на захисті докторської дисертації Ігоря Ісіченка

Відгуки на автореферати докторських й кандидатських дисертацій 

докторських:

 1. Ушкалов Леонід Володимирович “Українська барокова література у її зв’язках із філософією” (ІЛ НАНУ, 1996, д.ф.н.),
 2. Сулима Микола Матвійович “Українська драматургія XVII–XVIII ст.” (ІЛ НАНУ, 23.05.1996, д.ф.н.),
 3. Білоус Петро Васильович “Паломницька проза в історії української літератури” (ІЛ НАНУ, 28.04.1998, д.ф.н.),
 4. 223. Пелешенко Юрій Володимирович «Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIII – XV ст.): джерела, система жанрів, духовні інтенції»,. (ІЛ НАНУ, 25.10.2004, д.ф.н.).

кандидатських:

 1. Довга Лариса Михайлівна “Естетические основы культуры барокко” (КДУ, 31.10.1991, к.філос. н.),
 2. Лучук Іван Володимирович “Українсько–сербські літературні зв’язки початку XX ст.” (ЛДУ, 1994),
 3. Фрис Віра Ярославівна “Кирилична рукописна книга в Україні XVI – першої половини XVII ст.: кодикологія та регіональні особливості” (ІУ НАНУ, 22.11.1994, к.і.н.),
 4. Курдюмова Діана Юріївна “Українська драматургія другої половини XVII – середини XVIII ст. в системі філософсько–естетичних поглядів доби” (КДУ, 26.12.1996, к.філос. н.),
 5. Матушек Олена Юріївна “Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури” (ХДУ, 22.05.1999, к.ф.н.),
 6. Мишанич Ярослав Олексійович “Історія Русів”: історіографія, проблематика, поетика” (ІЛ НАНУ, 06.12.1999, к.ф.н.),
 7. Бордукова Наталія Валеріївна “Літературна творчість Григорія Сковороди в українській і світовій гуманістиці XX століття” (ІЛ НАНУ, 24.05.2001, к.ф.н.),
 8. Бабич Сергій Валентинович “Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко” (ІЛ НАНУ, 07.10.2002, к.ф.н.),
 9. Содомори Павла Андрійовича “Етномовний компонент реалій як проблема перекладознавства (на матеріалі поеми Гоменра “Одіссея” та її українських перекладів)”; (опонент; попередній захист на кафедрі, 2002).
 10. Трофименко Тетяна Миколаївна “Збірка “Перло многоцінноє” Кирила Транквіліона Ставровецького в контексті барокової культури” (ХНУ, 29.09.2003, к.ф.н.),
 11. Сироїд Дарія Ігорівна “Житіє Теодосія Печерського преподобного Нестора і жанрова традиція” (ЛНУ, 11.03.2004, к.ф.н.),
 12. Білоуса Богдана Петровича „Становлення давньоукраїнських літературних жанрів (за концепціями XIX – XX ст.)” (ІЛ НАНУ, 12.10.2005).
 13. Вардеванян Світлана Іванівна „Міфологема Каїна в українській літературі XIX – XX століть” (Прикарпатський НУ, 28.02.2008).

Переклади на інші мови

 1. Olha Kuprievych, Maria A. Dolnycky. Legal pacts and constitutions on the rights and liberties of the Zaporozhian Host // Конституція Української Гетьманської держави. – Львів-Київ, 1997. – 160 с. [Переклад на англійську мову тексту Конституції 1710 р. і приміток на основі перекладу на сучасну українську мову Мирослава Трофимука: С. 129 – 158].

Тези виступів на конференціях

 1. Від Станіслава Оріховського – до Пилипа Орлика: етап становлення самосвідомості української нації // Тези науково–теоретичної конференції “Етнічна самосвідомість і національна культура”. – К., 1991. – С. 162 – 164.
 2. Біблійні аналогії як засіб сакралізації мистецьких ідей. // Історія релігій в Україні: матеріали VIII міжнародного круглого столу (Львів, 11 – 13 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 273 – 274 (у співавторстві із О. Трофимук).
 3. Академічний напрям українського літературного процесу кінця XVII – поч. XVIII ст. // Історія релігій в Україні: матеріали IX міжнародної конференції. Львів, 11–13 травня 1999 р.). – Книга II (Н – Я). – Львів, 1999. – С. 174 – 179.
 4. Драматична творчість і театр минулого століття. // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сто років літератури: поезія, проза, драма в латиській та українській літературах. Львів, 05.05.2003.
 5. “Die Tätigkeit des Institutes für Neulateinische Studien (Lwiw) im Kontexte der neulateinischen Studien in der Ukraine” // XVIth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) Vienna, 2-7 August 2015, Contextus Neolatini: Neulatein im lokalen,transregionalen und weltweiten Kontext, Official Program, Abstracts — Papers & Posters, S. 143.

Фільм

 1. З нагоди виходу у світ книги “Конституція Української гетьманської держави. 1710 р.” на ЛТРК знято півгодинний фільм “Шлях до свободи” про Конституцію 1710 р. й Пилипа Орлика – співавтора й головного редактора цього документу. Фільм періодично демонструється ЛТРК. Автор сценарію О.Трофимук, інтерв’юер, співредактор (учасник монтажу) – М.Трофимук.

Інтерв’ю

Телебачення

 1. 09.1998 ЛТРК, Передача ”Як много важить слово”. (Інтерв’ю з приводу проблем і перспектив вивчення давньої української літератури й неолатиністики).
 2. 2001. ЛТРК, Передача “ Як много важить слово”. (Інтерв’ю з пріводу опублікування Латинсько–українського словника).
 3. 10.2003 телеканал “Інтер” (програма “Кримінал”) створив 20–хвилинний фільм про Мазепу, Орлика та Конституцію 1710 р. за участю Мирославав Трофимука.
 4. 2004 Перший Національний телеканал програма «Дзеркало» передача «Іван Франко» за участю М.Трофимука й О.Трофимук.
 5. 04.06.2006 http://podrobnosti.ua/projects/arch/azhur/2006/07/04/326208.html – “Інтер” (програма “Кримінал”)?????
 6. 28.06.2007 ЛТРК, Передача „Суспільні діалоги”, присвяченій традиції українського конституціалізму; ведучий Ярослав Фейло.
 7. 01.10.2008 Канал 5, інформаційний ролик про відкриття міжнародної виставки “Україна – Швеція: на перехрестях історії”; ведучий Олександр Аргат.
 8. 31.04.2010 12 канал, ЛТРК, Програма “Діалоги”, присвячена 300-річчю конституції Пилипа Орлика; ведучий Олесь Старовойт.
 9. 6.04.2010 Перший національний, програма “Життя триває”: 300-річчя Конституції Пилипа Орлика; ведуча Ірина Антонович.
 10. 17.04.2010 Перший національний, програма “Книга.ua”: сюжет про видання Конституції Пилипа Орлика, опубліковані Олександрою та Мирославом Трофимуками; ведуча Марина Бондаренко.
 11. 18.04.2010 12 канал, ЛТРК, програма “Звитяга”, присвячена конференції Козацтва з приводу 300-річчя конституції Пилипа Орлика.
 12. 28.06.2011 12 канал ЛТРК, програма „Вже ранок”: виступ Мирослава Трофимука про історію видання документів, пов’язаних із Конституцією 1710 р. та особою Пилипа Орлика. Ведуча Яна Бряжко.
 13. 05.07.12 – Львів24   (коротка версія)
 1. 29.06.2014 канал ZIK, програма Історична правда з Вахтангом Кіпіані, присвячена Конституції України, зокрема — Конституції 1710 р. ; Анонс

Radio

 1. 18.09.2001. Львівське обласне радіо, передача «Скарбниця»; інтерв’ю із М.Трофимуком з приводу опублікування Латинсько–українського словника; ведуча Н.Космолінська.
 2. 20.09.2001. FM-радіо «Ініціатива», програма Романа Чайки «За чайком», інтерв’ю із М.Трофимуком та О.Трофимук.
 3. 06.2006. ЛОДР, програма «Світлиця», ведучий Зіновій Суходуб; серія інтерв’ю з Мирославом Трофимуком про творця першої конституції Пилипа Орлка.
 4. 30.06.2007. FM-радіо „Незалежність”, передача „Постаті”, за участі Мирослава Трофимука та Степана Трохимчука, ведуча Наталя Сук.
 5. 28.07.2007. Пилип Орлик – державотворець і поет: інтерв’ю із М.Трофимуком /Польське радіо для закордону. Інтервю підготував Роман Марчинський.
 1. 13.06.2009. Геостратегічна головоломка Гетьманщини: інтерв’ю із М.Трофимуком /Польське радіо для закордону. Інтерв’ю підготував Назар Олійник.

264. 20.06.2009. Союз Мазепи і Карла XII: інтерв’ю із М.Трофимуком /Польське радіо для закордону. Інтерв’ю підготував Назар Олійник.

265. 28.11.2010. Перша українська конституція: інтерв’ю із М.Трофимуком /Польське радіо для закордону. Інтерв’ю підготував Назар Олійник.

266. 03.05.2011. Інтерв’ю із М.Трофимуком про конституцію / Польське радіо для закордону. Інтерв’ю підготував Тарас Шумейко.

Prasa

 1. Раїса Руденко. Інститут нової латиністики у Львові // Свобода (Український щоденник), 8.05.1996 (№87) (Інтерв’ю із М.Трофимуком).
 2. За конституцією Пилипа Орлика Україна жила чотири роки // Експрес (Львів), №25 (28 червня – 6 липня 1997 р.) (Інтерв’ю із М.Трофимуком).
 3. С.В. (Вікторія Садова). Поважна наука… єрундистика // Поступ, №141 (799), 18 – 19.09.2001 (інтерв’ю з приводу опублікування Латинсько–українського словника; фотографія авторів й ректора ЛБА о. д–ра. Бориса Ґудзяка).
 4. Історична сенсація: напередодні Дня конституції львівський історик віднайшов рукопис найстарішої у Європі конституції Пилипа Орлика // Експрес, № 92 (3457), 27.06 – 5.07 2007. (Інтерв’ю із М.Трофимуком).
 5. Ю.М. Кудінов. Міжнародна наукова конференція “Іван Мазепа і Мазепинці: історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII ст.” // Український історичний журнал. – № 2 (491), (березень – квітень 2010): інформація про виступ Мирослава Трофимука.
 6. Нагорний О. Інтелектуали-подвижники шанують Пилипа Орлика. // Міст (тижневик), № 19, 13 – 19.05.2010. С. 16.
 7. Зустріч із Мирославом Трофимуком у кав’ярні “Штука”: Про видання Конституції 1710 р.
 8. Філософ на ровері: інтерв’ю з Мирославом Трофимуком // Влад Якушев, газета ZIK №31 (9 серпня 2012р.)
 9. Жінка у суспільному просторі: конференція, Варшава, 13.12.2010
 10. Інтерв’ю з приводу презентації збірника “Бронебійна журналістика”: 21.07.12

Упорядкування

 1. Конституція Української гетьманської держави. 1710 р. (староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами). Видання подарункове. – Київ–Львів, 1997. – 160 с.
 2. Латинсько-український словник. – Львів, 2001. – 700 с. (У співавторстві з Олександрою Трофимук).
 3. Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – 736 с.
 4. „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – 440 с.: факсиміле.
 5. Латинсько-український словник, Львів, 2012, 700 с. (У співавторстві з Олександрою Трофимук та Мирославом Трофимуком-молодшим).

Редагування

 1. Новий завіт з коментарем / Пер. з нім. О. Д-ра М.-І. Любачівського. – Львів: Стрім. – 1994. – 670 с.
 2. Латинсько-український словник. – Львів, 2001. – 700 с. (У співавторстві з Олександрою Трофимук).
 3. Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – 736 с.
 4. „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення і 20-річчя незалежності України) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – 440 с.: факсиміле.
 5. Латинсько-український словник, Львів, 2012, 700 с. (У співавторстві з Олександрою Трофимук та Мирославом Трофимуком-молодшим).

Публікація васних творів

 1. Actus acutus (новела) // Фіра (Львів). – 1991. – Ч. 1.–.C.10 – 12.
 2. Неновела (новела) // Лель (Київ). – 1992. – №1. – C.55.
 3. Скерцо фа–дієз мажор (новела) // Лель (Київ). – 1992. – №5. – C. 35 – 37.
 4. Пам’ять дзеркал (добірка поетичних творів) // Дзвін. – Ч. 5–6. – Львів, 2002. – С.15 – 20.
 5. Підбірка новел // Королівський ліс: Альманах кохання / Упоряд. І.Лучук. – Кн. 2. – Л.: ЛА Піраміда», 2002. – 376 с. з іл.
 6. Інлірика [Шурпіт Коц], підбірка ліричної поезії // «Ї»: Незалежний культурологічний часопис, Ч. 33*: Еротика, травень, 2004, С. 28 – 31.
 7. Вовчиця [Шурпіт Коц], новела // «Ї»: Незалежний культурологічний часопис, Ч. 33: Гендер, ерос, порно, травень, 2004, С. 278 – 281.
 8. Actus acutus (Підбірка новел) // Дзвін, № 7 (777) липень 2009. – С. 91 – 98.

Участь у міжнародних конференціях

 • I–VII Конгреси Міжнародної Асоціації Україністів: Київ, 1990, Львів, 1993, Харків, 1996, Одеса, 1999, Чернівці, 2002, Донецьк, 2005. (Див. список публікацій № 29, 30, 36, 43).
 • Українська література в Австрії, австрійська література в Україні: міжнародний симпозіум. Київ, 28–30.10.1993; доповідь: «Сарказм з травестійного приводу».
 • Іван Мазепа і його послідовники: ідеологія, історія, релігія, література, культура: Міжнародна конференція, організована КІУС та Міланським університетом, 7 –11.05.2002, Ґарньяно дель Ґарда, Італія. (Universita degli studi di Milano AISU, “Ivan Mazepa and his follovers. State ideologi, history, Religion, literature, culture”. Gargnano del Garda (Italy) – May 7 – 11, 2002; доповідь: “Напрями розвитку філологічних дисциплін та літературного процесу XVII – поч. XVIII ст. в Україні.”
 • L’umanesimo latino in Ucraina – Латинська гуманістика в Україні: Міжнародна наук. конференція. Львів, 8 червня 2002; доповідь “Terra Ucraina – civis orbis terrarum humanistici.”
 • “Сто років літератури: поезія, проза, драма в латиській та українській літературах: Латисько–українська конференція, Львів, 05.05.2003; доповідь: “Драма театру минулого століття”.
 • “Україна XVII ст.: суспільство, філософія, культура” (Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті доктора філософських наук, професора Валерії Михайлівни Нічик, Київ, 6–9 листопада 2003; доповідь: “Другий етап латиномовної традиції в Україні”.
 • „Біблія в українській літературі” (Інститут слов’янської філології UMCS, Люблін, 2005); доповідь: Кореляція ренесансної доктрини українським християнським світоглядом (на матеріалі курсів поетик КМА).
 • “Orbis terrrarum Івана Франка” (Міжнародний симпозіум, Дрогобич, жовтень 2005); доповідь: «Роксоланія» С.Кленовича в оцінці І.Франка.
 • «Дмитро Туптало у світі українського бароко»: Міжнародна конференція, організована ЛНУ ім. Івана Франка, Інститутом українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України та НТШ, Львів, 25 – 25. 05.2006. Доповідь «Дмитро Туптало: “епістолії многомовні”» (у співавторстві з Мирославом Трофимуком).
 • XIII Всеукраїнські Сковородинівські читання у м. Переяславі-Хмельницькому (4 – 5.10 2007). Доповідь „Перша латиномовна поема про Україну: українська латиномовна література до і після Сковороди”.
 • „Біля джерел українського бароко: Герасим смотрицький, Мелетій Смотрицький, Кирило-Транквіліон Ставровецький” Міжнародна конференція, організована ЛНУ ім. Івана Франка, Інститутом українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України та НТШ, Львів, 24 – 25. 10.2007. Доповідь „Українська традиція і Ренесанс”.
 • VII Міжнародний конгрес україністів, Київ, 25 – 29.06.2008; доповідь: “Етнонімічна термінологія на позначення кримсько-татарського народу у латиномовних памятках XVI – XVIII ст.”
 • Міжнародна наукова конференція “Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність” (з нагоди 400-річчя Наукової бібліотеки Львівського національного університету, Львів, 15 – 17 жовтня 2008 р.). Доповідь: “Паспорт для русина” з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (перше латиномовне друковане видання про Україну, 1584 р.).
 • Міжнародна наукова конференція “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” (До 160 – річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті, Львів, 20 – 21 листопада 2008). Доповідь: “Неолатиністика у Львівському університеті”.
 • Міжнародна наукова конференція “Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Ksiestwa Litewskiego. W 440 rocznice Unii Lubelskiej”, Lublin, 25 – 26 czerwca 2009. Доповідь: “Pacta conventa – Pacta et constitutiones… (1710) – Вивід прав України”.
 • Міжнародна наукова конференція “Іван Мазепа і мазепинці: Історія і культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть”, Львів, 15 – 17 жовтня 2009. Доповідь: «Non atra mente sed atramento» – бачення Пилипом Орликом майбутнього України”.
 • Міжнародна наукова конференція, організована Крайовою організацією козацтва, присвячена 300-річчю Конституції Пилипа Орлика. Львів, Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Львів, 16.04.2010. Доповідь: “Місце і роль конституції 1710 р. у контексті сучасних подій в Україні”
 • Міжнародна конференція за участю консулів Канади, Чеської республіки та Білорусії з нагоди 300-річчя прийняття Конституцій Пилипа Орлика. Галицьке районне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т.Г.Шевченка, Львівський історичний музей. Львів, 20.04.2010. Презентація й обговорення фільму “Шлях до свободи” та книг, у яких опублікована конституція і виступи Олександри і Мирослава Трофимуків..
 • Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Пакти та Конституції” Української козацької держави 1710 р.: витоки, інтерпретація, епоха (до 300-річчя укладення) організована Інститутом історії НАН України, Київ, 26 – 28.04.2010. Доповідь: “Традиція і новаторство у Конституції 1710 року”.
 • Міжнародна наукова конференція „Ad fontes” до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р., Київ, НаУКМА, 14 – 16.10.2010. Доповідь: „Конституція 1710 року: проблема автентичності”.
 • Міжнародна наукова конференція „Образ жінки в сучасній українській культурі”, організована Варшавським університетом (Польща). Варшава, 9 – 10.11.2010. Доповідь: „Жіноча індивідуальність в українському суспільстві пострадянської доби”.
 • Міжнародна наукова конференція „Львівська братська школа: тексти і контексти” (до 420-річчя „Просфоними”), організована кафедрою української літератури ім. акад. М. Возняка ЛНУ імені Івана Франка та Науковим товариством ім. Шевченка. Львів, 20 – 22.10.2011. Доповідь: „Етичні принципи Статуту Львівського братства та їх відлуння у „Просфонимі”.
 • Міжнародна наукова конфренція „Studia Ingardiana. Intertextualność w tekscie literckim”, Організована факультетом української філології Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні та Кафедрою української літератури і теорії літератури Державного педагогічного Університету у Дрогобичі (13.11.2012). Доповідь: «Неолатиністика в Україні XX – поч. XXI ст.».
 • Міжнародна конференції-колоквіумі мовознавчих наук „Євген Кошеріу”, 20.09.2013, Чернівці: презентація Латинсько–українського словника (Львів, 2012).
 • Конференція Индоевропейское языкознание и классическая филология – Чтения, посвященные памяти  проф. И. М. Тронского  23–25 июня 2014 г., Санкт-Петербург – Доповідь: Алексей Васильевич Мишанич и развитие неолатинистики в Украине.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Стандарти журналістики та професійної освіти в період суспільних трансформацій (до 60=річчя факультету журналістики Львівського університету)”, Львів, 23-24.04.2015. Доповідь: Жанрові форми міжнародної комунікації у XVII столітті”.
 • XVIth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) Vienna, 2 — 7 August 2015. Poster presentation: Die Tätigkeit des Institutes für Neulateinische Studien (Lwiw) im Kontexte der neulateinische Studien in der Ukraine.

Офіційні презентації

 1. Презентація Конституції Української Гетьманської держави: Київ, приміщення Міністерства юстиції 11.07.1997 р. у присутності тодішнього міністра юстиції п. Сергія Головатого.
 2. Презентації Латинсько–українського словника:
 • Презентація Латинсько–українського словника, книг «Перша Конституція гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р.» і «Конституція Української Гетьманської держави» поміж іншими виданнями Інституту неолатиністики ЛБА, Львів, приміщення Львівської Богословської Академії, 19.09.2001.
 •  Презентація Латинсько–українського словника, книг «Перша Конституція гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р.» і «Конституція Української Гетьманської держави» поміж іншими виданнями Інституту неолатиністики ЛБА на VIII Всеукраїнському форумі видавців, Львів, VIII Форум видавців, приміщення Палацу Мистецтв, 21.09.2001.
 • (Каталог учасників VIII Форуму видавців у Львові (Львів, Палац мистецтв, 21–23 вересня 2001). – С. – 30); анонси у: Критика, листопад 2001 (Рік V, Число 11 (49), Високий Замок (18.09.2001)
 • (Про обидві презентації інформація у газеті Поступ, 15–16.09.2001, інтерв’ю там же (112), у газеті «Високий замок», 18.09.2001; про опублікування словника – інформація у часописі «Критика», листопад 2001, Число 11 (49), ЛТРК (105, 109), радіо «Ініціатива» (108).
 • Презентація Латинсько–українського словника, книг «Перша Конституція гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р.» і «Конституція Української Гетьманської держави» поміж іншими виданнями Інституту неолатиністики, Київ, приміщення Інституту Літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 10.2001.
 • Презентація Латинсько–українського словника, книг «Перша Конституція гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р.» і «Конституція Української Гетьманської держави» поміж іншими виданнями Інституту неолатиністики на Пленарному засіданні X Сковородинівських читань, Переяслав–Хмельницький, приміщення Перпеяслав–Хмельницького державного педінституту ім.Г.Сковороди, 10.2001. (Інформація у статті І.Шпиталя «Гигант духа, постижимий и непостижимий: О десятих Сковородиновских чтениях в Переяславе», «Зеркало недели», 3.11.2001).
 • Презентація Латинсько–українського словника, книг «Перша Конституція гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р.» і «Конституція Української Гетьманської держави» у Ґаргано (Італія) на Міжнародній конференції, організованій КІУС та Міланським університетом «Іван Мазепа і його послідовники: ідеологія, історія, релігія, література, культура, Італія, Гарньяно дель Ґарда, вілла Фельтрінеллі (приміщення літньої славістичної школи Міланського університету) 7 – 11.05.2002.
 • Презентація Латинсько–українського словника, книг «Перша Конституція гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р.» і «Конституція Української Гетьманської держави» на міжнародній конференції, організованій Інститутом слов’янської філології Університету ім. Склодовсько ї– Кюрі «Біблія в українській літературі», Польща, Люблін, приміщення UMCS, 26.10.2005.
 1. Презентації книги Пилип Орлик. Конституція, маніфести, творча спадщина.
 • Презентації книги “Пилип Орлик. Конституція, маніфести, творча спадщина” та каталогу міжнародної виставки Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття) на міжнародній конференції, організованій Інститутом слов’янської філології Університету ім. Склодовської–Кюрі «Культурна спадщина Великого князівства Литовського. У 440 річницю Люблінської унії», Польща, Люблін, приміщення UMCS, 26.06.2009.
 • Презентації книги “Пилип Орлик. Конституція, маніфести, творча спадщина” на кафедрі україністики Варшавського університету 30.06.2009.
 1. Презентація фільму “Шлях до свободи”, книг, у яких опублікована конституція і виступи Олександри і Мирослава Трофимуків на всеукраїнській конференції з нагоди 300-річчя прийняття Конституцій Пилипа Орлика, організованій Галицьким районним об’єднанням ВУТ “Просвіта” ім. Т.Г.Шевченка у приміщенні Львівського історичного музею. Львів, 20.04.2010.
 2. Презентації книги „Пакти і конституції” Української козацької держави”:
 • на VII Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку в Українському домі 17.08.2011 р.
 • у Палаці Потоцьких, м. Львів 08.09.2011.
 1. Презентація Латинсько–українського словника (Львів, 2012) на Міжнародній конференції-колоквіумі мовознавчих наук „Євген Кошеріу”, 20.09.2013, Чернівці.
 • Презентація Першого тому Нової академічної історії української літератури у 12-ти томах на Львівському форумі видавців, Львів, 09.2014.
 • Презентація діяльності Інституту неолатиністики (Львів, 1995-2004) і видань за участю Трофимук О.П., Трофимука М.С. та Трофимука М.М. упродовж 1994-2015 рр. в рамках діяльності XVI Міжнародного конґресу Міжнародної асоціації Новолатинських досліджень (IANLS), Відень, Головна будівля Віденського університету, 5.08.2015.

Бібліографія

 • Трофимук Мирослав. Бібліографія праць // Інститут Українознавства ім.Івана Крип’якевича НАН України. Бібліографія праць наукових співробітників, 1990 – 2001. – Львів: Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 2001.
 • Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України: покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (1981 – 2000 рр.). – Львів, 2004. – 324 с.
 • Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України: покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2001 – 2005 рр.) / НАН України. ЛНБ ім. В.Стефаника; Уклад. В.М.Мартинович; Авт. вступ. ст. М.М.Романюк. – Львів, 2007. – 300 с.

Відзначення

 • Латинсько–український словник – четверте місце у рейтинґу Лавреати книжки року’2001, номінація «Енциклопедія» (енциклопедична література, довідкові видання). – Книжник–review, № 5, березень 2002 р.
 • Пилип Орлик. Конституція, маніфести, творча спадщина. – К.,2006. – 740 с. – Друге місце у XVIII Всеукраїнського конкурсу „Книга року 2006” у номінації „Давня історія (до XVIII ст.)”. – Книжник–review, № 5, 2007.
 • Пакти і Конституції” Української козацької держави” – Лавреати книжки року 2011, перше місце: номінація „Минувшина” (дослідження / документи).
 • Відзначення Львівської обласної державної адміністрації за книгу „Пакти і конституції” Української козацької держави” 15.09.2011.

[1]      Каталог учасників VIII Форуму видавців у Львові (Львів, Палац мистецтв, 21–23 вересня 2001). – С. – 30; Словник став одним із лавреатів “Книжки року’ 2001” у номінації “Енциклопедія” (енциклопедичні видання, довідкова література): див. “Книжник–review” за березень 2002 (№ 5 (38).

[2]          132 – 143: опубліковані у каталозі міжнародної виставки Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття): 1 жовт. 2008 р. – 30 берез. 2009 р. м. Київ, 9 квіт. – 31 трав. 2009 р. м. Дніпропетровськ: кат. Міжнар. вист./ [уклад. Ю.Савчук]; М-во культури і туризму України, Нац. Музей історії України. – К., 2008. – 224 с.

[3]             186 – 187: переклади, опубліковані у каталозі міжнародної виставки Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття): 1 жовт. 2008 р. – 30 берез. 2009 р. м. Київ, 9 квіт. – 31 трав. 2009 р. м. Дніпропетровськ: кат. Міжнар. вист./ [уклад. Ю.Савчук]; М-во культури і туризму України, Нац. Музей історії України. – К., 2008. – 224 с.