DSC_9111DSC_9112DSC_9113DSC_9115DSC_9120DSC_9121DSC_9127DSC_9128DSC_91297_nikДрук

11|XX

WWW: galicians.philharmonia.lviv.ua

Why do we need memory? It allows us to see further, “standing on the shoulders of giants.” It allows us to achieve more. Memory is an action, a process. Memory is an organism. To stay alive, it needs to be constantly interpreted and yet will never be absolute.

Why did we choose there particular 11 composers, you ask? We did not aim to be exhaustive (because this is a subjective criterion). Instead, we wanted to show the diversity of creative individuals and their art; what united them and what tragically divided.

Yury Bulka

Project 11|XX is an attempt to visually represent some of the most important events in the lives of Ukrainian composers and the context of important events of the last century in Ukrainian music, as well as the connections between the composers themselves.

The visual part of the project creates three information fields:

Time: the height of the white surface of each board is a representation of the lifetime of each composer.

Events: the horizontal timeline – list of main events in the music of the last century, vertical timeline – selected events in the life of each composer, some of the most important works of the composer are highlighted in particular color.

Connections: the red rope indicates the relationships between events and between composers.

Myroslav Trofymuk

Texts: Tetiana Fisher, Yury Bulka
Design: TROFYMUK DESIGN&PHOTOGRAPHY
Web Development: Yury Bulka

Special thanks to:

Roksolyana Havalyuk
Yakym Horak
Ostap Manulyak
Stefania Oliynyk
Stefania Pavlyshyn
Bohdan Sehin
Volodymyr Syvokhip
Bohdana Frolyak


Для чого нам пам’ять? Вона дає нам можливість бачити далі, «стоячи на плечах гігантів». Вона дає нам можливість досягати більшого. Пам’ять — це дія, процес. Це організм. Щоб жити, вона потребує постійного оновлення й інтерпретування, ніколи не будучи при тому абсолютною.

Чому саме ці 11, спитаєте ви? Ми не ставили собі за завдання яку-небудь вичерпність (адже й це — поняття суб’єктивне). Натомість, ми хотіли показати різноманіття творчих особистостей, їхніх творчих і життєвих шляхів; те що їх об’єднувало й те що трагічно роз’єднувало.

– Юрій Булка

Проект 11|XX є спробою візуально унаочнити декотрі з найважливіших подій в житті українських композиторів на тлі важливих подій минулого століття в українській музиці, а також зв’язки між самими композиторами.

Візуальна частина проекту формує три інформаційні площини:

Час: розміри білої поверхні кожного стенду є представленням тривалості життя кожного з композиторів.

Події: Горизонтальна часова лінія – список наважливіших подій в музиці минулого століття, вертикальні часові лінії – вибрані події в житті кожного композитора, декотрі з найважливіших творів певного композитора виділені в часовій лінії відповідним кольором.

Зв’язки: троси вказують на взаємозв’язок між подіями та між композиторами.

– Мирослав Трофимук

Тексти: Тетяна Фішер, Юрій Булка
Дизайн: trofymuk design & photography
Веб-розробка: Юрій Булка

За допомогу порадами й консультаціями висловлюємо подяку:

Роксоляні Гавалюк
Якиму Гораку
Остапу Мануляку
Стефанії Олійник
Стефанії Павлишин
Богданові Сегіну
Володимиру Сивохіпу
Богдані Фроляк


Мирослав Трофимук - молодший